Học tập

Nói ngắn gọn User story là một bản tóm tắt nhu cầu người dùng. Thông thường, US do khách hàng, hoặc đại diện của khách hàng, người thực sự hiểu nghiệp vụ và nắm bắt được chính xác yêu cầu của